แหล่งความรู้

Home  /  แหล่งความรู้

บทเรียนพ้นภัยจากยาเสพติดและสารมึนเมา

ในโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด เราจะจัดการอบรมให้กับคุณครูและ/หรือนักเรียน ในการปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน ที่จะสอนและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพ้นภัยจากยาเสพติด (บทเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 

สายรัดข้อมือ

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงนักเรียนจะได้มีโอกาสได้รับสายรัดข้อมือที่จะให้ คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวและปฏิเสธกับยาเสพติด และมีการเซ็นชื่อให้คำมั่นบนบอร์ดในชมรมหรือห้องเรียนเพื่อเป็นการย้ำ เตือนว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนจะใส่สายรัดข้อมือนี้มาโรงเรียนและจะทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่ดีที่ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด!!

 

ดีวีดีการอบรมและคู่มือประกอบการอบรมโปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติด

ดีวีดีและคู่มือจะให้ความช่วยเหลือทีมงานท้องถิ่นในการเรียนรู้การแสดงในโปรแกรมการแสดงพ้น ภัยจากยาเสพติดและพ้นภัยจากสารมึนเมามีความยาวอย่างละ 1 ชั่วโมง เรามีดีวีดีการอบรมที่ดีและคู่มือประกอบการอบรมที่เข้าใจได้ดี อุปกรณ์เหล่านี้ทีมงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในการแสดงที่สามารถ ส่งผ่านไปยังเด็กได้อย่างเกิดผล (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 

โปรแกรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โปรแกรมนี้มีทั้งหมด 12 หลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย!! ช่วยเด็กให้พัฒนาในเชิงบวกด้านความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายและความ ปรารถนาในความสัมพันธ์เชิงบวก! ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเป็นตัวอย่างที่จะมีอิทธิพลต่อเพื่อนในวัยเดียวกัน (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 

เด็กในกลุ่มเสี่ยง

ผ่านทางเครือข่ายสานใจ ท่านสามารถเรียนรู้ในการมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในความเข้าใจด้านความคิด หัวใจ และจิตวิญญาณของเด็กในกลุ่มเสี่ยง โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 8 ชั้นเรียนในการช่วยเหลือ และเสริมสร้างบุคคลากรที่ทำงานด้านนี้ ให้มีการรับใช้และให้อำนาจที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น www.sanjainetwork.org


Leave a Reply