Uncategorized @th

Home  /  Uncategorized @th

โปรแกรมเพื่อนรักจากใจที่ค่าย จ.ราชบุรี!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• “โปรแกรมเพื่อนจากใจ”…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

มิถุนายน 26, 2024  /  ปิดความเห็น บน

โปรแกรมเพื่อนรักจากใจที่ค่าย จ.ราชบุรี!

• ภาคกลาง ประเทศไทย

• “โปรแกรมเพื่อนจากใจ”…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

นักเรียน 60 คน เรียนรู้อยู่ห่างไกลยาเสพติด!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• โปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

มิถุนายน 25, 2024  /  ปิดความเห็น บน

นักเรียน 60 คน เรียนรู้อยู่ห่างไกลยาเสพติด!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• โปรแกรมพ้นภัยยาเสพติด…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

เด็กและวัยรุ่น 321 คน เรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• คริสตจักรและโรงเรียนท้องถิ่น…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!

มิถุนายน 21, 2024  /  ปิดความเห็น บน

เด็กและวัยรุ่น 321 คน เรียนรู้การปกป้องตนเอง!

• ภาคเหนือ ประเทศไทย

• คริสตจักรและโรงเรียนท้องถิ่น…

คลิกเพื่ออ่านต่อ!