ลิงค์

Home  /  ลิงค์

ลิงค์ข้อมูลด้านยาเสพติด(ประเทศไทย)

 

เวปไซด์ภาคภาษาอังกฤษ:

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
http://en.oncb.go.th/

เครือข่าย Stop Drink
http://www.stopdrinknetwork.com/index.php

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
http://en.thaihealth.or.th/

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.fda.moph.go.th/eng/index.stm

เวปไซด์ภาคภาษาไทย:

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/appmanager/Portal/InternetThailand Narcotics

ข้อมูลสถิติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
http://advisor.anamai.moph.go.th/factsheet/school3-1.htm

กรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
http://www.chiangmai.m-society.go.th/main.php

เครือข่าย Stop Drink
http://www.stopdrink.com/index.php

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.fda.moph.go.th/fdamain.stm

โครงการ ไม่เอายาบ้า
http://www.noyaba.com/

การค้ามนุษย์ในเด็ก:

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ภาษาไทย)
http://www.ecpat-thailand.org/th/about.html

ด้านการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณ:

พันธกิจคิดส์เควส ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)
www.kidsquestthailand.com

งานบริการสังคมด้านเด็กและผู้หญิงแบบองค์รวม:

เครือข่ายสายใจ (ภาษาอังกฤษ)
www.sanjainetwork.org

โครงการการให้ความรู้กับเด็กในกลุ่มเสี่ยง (มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก และเครือข่ายสานใจ)
http://www.celebratingchildrentraining.info/


Leave a Reply